Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
– dalej RODO, informujemy, co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Agrofinanse, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 269A, REGON 450135094
 2. Dane kontaktowe administratora danych: telefon: (86) 216 39 86, adres e-mail: biuro@agrofinanse.pl
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania na podstawie art. 6 a,b,c lub e i f RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
  • komunikowania się, obsługi reklamacji i zgłoszeń,
  • w celu zawarcia i realizacji  umowy cywilnoprawnej  z  Administratorem,
  • realizacji obowiązków i praw ( w tym roszczeń) wiążących się z zawartą  umową  cywilnoprawną,
  • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • w celu realizacji  obowiązków  księgowo- finansowych,
  • udzielania informacji uprawnionym osobom i instytucjom,
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
  • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, zabezpieczenia przed dochodzeniem roszczeń)
 1. Odbiorcami danych osobowych będą:
  a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa,
  b) inne organy administracji publicznej realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, z zakresu kontroli przestrzegania przepisów prawa, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowiązek administratora wynikający z przepisów prawa.
  c) upoważnieni pracownicy i Kancelarii administratora danych,
  d) podmioty uczestniczące w obsłudze administratora, w tym obsłudze księgowej, prawnej,  informatycznej, technicznej, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia danych przez administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej.
 3. Dane osobowe pochodzące z formularzy kontaktowych będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów dotyczących świadczenia usług prawnych przez Administratora.
 4. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
  • prawo do ich usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 1. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy:  imię, nazwisko, rodzaj i nr dowodu tożsamości, Pesel lub NIP, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny.  W przypadku braku tych danych umowa nie zostanie zawarta. Podanie innych danych takich jak nr telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym ale nie warunkiem zawarcia i realizacji umowy lecz służy szybszej komunikacji pomiędzy stronami. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
 3. Decyzje w Państwa sprawach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 4. Państwa dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa lub udzielonej przez Państwa zgody.
 5. Korzystanie ze strony internetowej Administratora wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Na stronie internetowej wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana.

Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta 08 listopada 2020 roku.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, użyj formularza lub zadzwoń do nas!
Chętnie pomożemy.

Infolinia:
Zespół doradców
Adres:
Godziny otwarcia: